Kvíz

Výsledky kvízu podľa zlosovania dňa 17.10.2018

S potešením oznamujeme mená výhercov:

1. cena : Tablet Lenovo Tab3 7 Esential   vyhráva : Nikola Hrbáčiková

2. cena: Wifi reproduktor Gogen BS 139B S  vyhráva : Michal Šugár

3-4. cena: Pamäťový kľúč Kingston 64GB, USB3.0 vyhrávajú : Lenka Muránska, Stanislava Plevková

5-7. cena: Pamäťový kľúč Kingston 32GB, USB3.0 vyhráva : Kristína Kupusová, Iveta Macháčová, Miriam Drevenáková

Výhercovia prosím nech nás kontaktujú na tel. 0917 451653, aby sme dohodli spôsob odovzdania ceny.
OTESTUJ SI SVOJE REALITNÉ IQ A HRAJ O ZAUJÍMAVÉ CENY!

Zisti ako si na tom so svojimi realitnými znalosťami, zabav sa a hraj o zaujímavé ceny:

1. cena :    Tablet Lenovo Tab3 7 Esential

2. cena:     Wifi reproduktor Gogen BS 139B S

3-4. cena:  Pamäťový kľúč Kingston 64GB, USB3.0

5-7. cena:  Pamäťový kľúč Kingston 32GB, USB3.0

Do zlosovania o ceny ide každý účastník kvízu, bez ohľadu na správnosť odpovedí.

Prejdi na kvíz a súťaž o ceny! 

Pravidlá súťaže:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej Republiky, ktorá dovŕšila vek 15 rokov najneskôr v deň zahájenia tejto súťaže.

2. Podmienkou pre zaradenie do zlosovania o ceny je vyplnenie všetkých otázok kvízu na stránke www.realitneiq.sk a kontaktných údajov.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť majitelia, zamestnanci, štatutári a priami spolupracovníci spoločnosti Reality IQ, s.r.o. a ich blízki príbuzní.

4. Súťaž bude trvať od 1.6.2018 do 30.09.2018. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 15.10.2018 na základe anonymného zlosovania všetkých účastníkov.

5. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.realityiq.sk/kviz a na oficiálnej facebook stránke www.facebook.com/realityiq.sk

6. Do zlosovania bude zaradený každý účastník kvízu bez ohľadu na správnosť odpovedí v kvíze.

7. Ceny budú zaslané účastníkom na základe oznámenia o výhre poštou na adresu určenú výhercom, alebo odovzdané osobne v kancelárii reality iq, s.r.o. na Saleziánskej ulici 4, v Žiline.

8. Výhercovia dostanú notifikáciu o výhre na emailovú adresu a prípadne SMS na mobilné číslo uvedené v kvíze.

9. V prípade, že účastníkom uvedené údaje sa ukážu byť nepravdivé, alebo nebude možné mu doručiť výhru v prípade, že neurčí adresu pre doručenie, nevydzvihne si ju osobne ani nereaguje na notifikácie o výhre do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže, vyhradzuje si reality iq, s.r.o. právo vylosovať náhradného výhercu. 

10. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Reality IQ, s.r.o.,Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 50 977 784, DIČ: 2120544800
Zap: Okresný súd Žilina, Vložka číslo: 68076/L

11. Ceny zaradené do súťaže sú nasledovné:

1. cena :    Tablet Lenovo Tab3 7 Esential

2. cena:     Wifi reproduktor Gogen BS 139B S

3-4. cena:  Pamäťový kľúč Kingston 64GB, USB3.0

5-7. cena:  Pamäťový kľúč Kingston 32GB, USB3.012. Osobné údaje
12.1. Účasťou na súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň účastník udeľuje spoločnosti Reality IQ, s.r.o.,Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 50 977 784 ako prevádzkovateľovi, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa (v prípade výhry aj adresa: ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), , ktoré zaslal podľa bodu 2. týchto pravidiel na účely kontaktovania z dôvodu účasti na súťaži a odovzdania výhry, na zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, a adresa (mesto/obec) na internetovej stránke www.realitneiq.sk/kviz najviac po dobu 6 mesiacov od ukončenia súťaže, a na facebook stránke www.facebook.com/realityiq.sk , kde usporiadateľ oznámi výsledky súťaže. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je možná účasť v súťaži, pretože spracúvanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 15 a § 28 Zákona, t. j. najmä právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov. Účastník je oprávnený písomne požiadať Usporiadateľa a /alebo Organizátora o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracúvané. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať a žiadať, aby boli jeho osobné údaje odstránené z databázy Organizátora a/alebo Usporiadateľa, a to písomne na emailovej adrese info@realityiq.sk . Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi a/alebo Usporiadateľovi. Organizátor a Usporiadateľ je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie osobných údajov účastníka tak, aby boli pravdivé a presné. Odvolanie súhlasu zo strany účastníka počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a ak sa odvolanie výhercu stane účinným ešte pred prevzatím výhry, má za následok stratu nároku na výhru.
12.2. Tento súhlas je udelený na dobu 6 mesiacov od uplynutia lehoty na odovzdávanie výhier. Po uplynutí tejto lehoty budú poskytnuté osobné údaje Usporiadateľom a Organizátorom súťaže bez zbytočného odkladu zlikvidované.
12.3. Osobné údaje výhercu zverejnené na internetovej stránke www.realitneiq.sk/kviz budú po uplynutí 6 mesiacov po ukončení súťaže z internetovej stránky odstránené.
12.4. Účastník má od 25. 5. 2018, keď nadobudne účinnosť nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), o ochrane osobných údajov, práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Účastník nebude predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.
12.5. Osobné údaje poskytnuté účastníkom môžu okrem Organizátora a Usporiadateľa spracúvať ako sprostredkovatelia doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie, ibaže by to umožňovali právne predpisy.
12.6. V prípade pochybností o dodržiavaní práv Organizátorom a Usporiadateľom, ako prevádzkovateľmi osobných údajov, sa môže účastník obrátiť na Organizátora a Usporiadateľa na jeho adrese alebo písomne na emailovej adrese info@realityiq.sk. Na uvedených kontaktoch môže účastník podať námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, na ktorom môže účastník podať sťažnosť.